Preventiebeleid en Gedragcode

Preventiebeleid en sociale veiligheid Triatlon Club Twente

Triathlon Club Twente vindt het erg belangrijk dat sporters, vrijwilligers en andere aanwezigen op trainingen en activiteiten van de club volledig zichzelf kunnen zijn. Dit vormt de basis om met plezier naar de club toe te gaan. Wij hebben daarom een gedragscode opgesteld om het gewenste gedrag te stimuleren. Ook hebben wij een tweetal vertrouwenscontactpersonen aangesteld. In de toekomst streven wij er naar dat alle vrijwilligers die met jeugd of kwetsbare mensen (kunnen) werken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

Gedragscode

De gedragscode is als bijlage van ons beleidsplan 2022 – 2024 opgenomen en besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2022. Deze gedragscode kan je hier terugvinden.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Victor Groenewege en Nelleke van Proosdij zijn de vertrouwenscontactpersonen (VCP) bij Triathlon Club Twente. Zij bieden een veilige laagdrempelige ingang, indien een lid zich niet veilig of welkom voelt of te maken heeft (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en daar graag met iemand over wil praten. Als je liever met het bestuur of trainers wilt praten, dan kan en mag dat natuurlijk ook. Een gesprek met de vertrouwenscontactpersoon is vertrouwelijk en wordt met niemand gedeeld zonder dat jij daar van op de hoogte bent. De VCP’s signaleren indien nodig richting het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor eventuele interventies. De VCP’s geven samen met het bestuur vorm aan beleid rondom veilig sporten en werken preventief aan een veilig en sociaal sportklimaat in onze vereniging.

De VCP’s zijn te benaderen via VCP@triathlonclubtwente.nl

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Triathlon Club Twente streeft er naar dat alle vrijwilligers die met jeugd of kwetsbare mensen (kunnen) werken een VOG hebben. Deze vrijwilligers zijn ook lid van een relevante sportbond. Indien sprake is van ongewenst gedrag en misdragingen (zoals discriminatie, agressie en geweld) is ook het tuchtrecht van de bond van toepassing.

GEDRAGSCODE TRIATHLONCLUB TWENTE

 De TCT-er:

 Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij een vertrouwenscontactpersoon of bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.

Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijft van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

Vecht niet. Gebruik woorden in plaats van vuisten. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment. Wed niet op eigen wedstrijden.

Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of een vertrouwenscontactpersoon van TCT. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Drinkt na het sporten geen of met mate alcohol en drink niet als je nog moet deelnemen aan het verkeer.

Bron: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscodes-voor-sporters